Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Gelişmiş ülkelerde modern biyolojinin odak noktasını moleküler biyoloji alanında sürdürülen öğretim ve temel araştırma faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu alanda yaşanan gelişmelerin sonucunda biyoteknoloji ve biyolojinin diğer uygulamaları düzenli ve verimli olarak çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Bu durum dikkate alınarak dünyada birçok ülkede moleküler biyoloji eğitim, öğretim ve araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Türkiye'nin yukarıda sözü edilen temel alt yapı ve moleküler biyoloji bilgileri ile donatılmış şekilde yetişmiş moleküler biyologlar hususunda çok büyük bir açığı olduğu gerçektir.

Fakültemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2004 yılında kurulmuştur. Bölüm bünyesinde lisans düzeyinde verilen eğitimin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğitimleri süresince öğrencilerin, teorik ve laboratuar derslerine katılımlarının yanı sıra bölüm öğretim üyelerince yürütülmekte olan araştırma projelerine katılımları da sağlanmaktadır. Lisans programının ilk yılı, öğrencilere bilimsel bir altyapı sağlamak amacıyla ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya ve biyolojiye giriş derslerinden oluşmaktadır. Takip eden yıllarda ise; Moleküler Hücre Biyolojisi, Moleküler Mikrobiyoloji, Biyokimya, Populasyon Genetiği, Moleküler Genetik, Enzimatik Analiz, Gelişme Biyolojisi, İnsan Genetiği ve Kanser Biyolojisi, Biyoinformatik, Moleküler Evrim ve Biyoteknoloji gibi zorunlu derslerin yanı sıra; Moleküler Taksonomi, Sekonder Metabolitler, Sitogenetik, Protein Saflaştırma Teknikleri, Bitkilerde Gen Mühendisliği Uygulamaları, Laboratuarda Evrim, Tıbbi Bitkiler, Moleküler Tanı Yöntemleri, Genomiks, Eski DNA Uygulamaları, Sinyal İletim Sistemleri ve Affinite Teknikleri gibi özel alanlarda seçmeli dersler verilmektedir.  

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisansüstü programı ile öğrencilerin literatür taraması konusunda deneyim kazanmaları, deney dizayn edip uygulama becerisi edinmeleri, özgün araştırma projeleri gerçekleştirebilmeleri, elde edilen sonuçların endüstriyel alanlarda kullanılabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlama yeteneği kazanmaları ve hızla gelişen bu alanda kendilerini sürekli yenilemeleri hedeflenmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde iki profesör, bir doçent, üç yardımcı doçent ve iki araştırma görevlisi hizmet vermektedir. Bölüm bünyesinde öğretim üyeleri tarafından; moleküler biyoloji, genetik, mikrobiyal biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi ve moleküler filogeni alanlarında araştırma projeleri yürütülmektedir.